03-9220210

400T מכשיר כריכה בחום

400T מכשיר כריכה בחום

מכשיר כריכה מקצועי בחום. לכריכת עד כ- 500 דף A4, קוורטו ופוליו. התראה קולית + נורית Ready. כיבוי אוטומטי לאחר 45 דקות. ניתן לכרוך מספר כריכות בו זמנית. כ- 1000 כריכות בשעה. מעמד קירור כריכות מצורף למכשיר.

400T מכשיר כריכה בחום